تاج گل افتتاحیه فانتزی کد ۲۵۹

تاج گل افتتاحیه فانتزی کد 259

توضیحات

تاج گل افتتاحیه فانتزی کد ۲۵۹

 

گل‌های استفاده شدهرز, آلستر, زنبوری ,داوودیرز, آلستر, زنبوری ,داوودی اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲/۵متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا