تاج گل تبریک و افتتاحیه ۳ طبقه کد ۳۳۷

تاج گل تبریک و افتتاحیه 3 طبقه کد 337

توضیحات

تاج گل تبریک و افتتاحیه ۳ طبقه کد ۳۳۷

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۳متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا