تاج گل تبریک و افتتاحیه ۳ طبقه کد ۳۳۷

تاج گل تبریک و افتتاحیه 3 طبقه کد 337

توضیحات

تاج گل تبریک و افتتاحیه ۳ طبقه کد ۳۳۷

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم, اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۳متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا