تاج گل افتتاحیه و ترحیم کد ۲۴۰

توضیحات

تاج گل افتتاحیه و ترحیم کد ۲۴۰

۲۴۰پایه گل افتتاحیه و ترحیمآنتریوم، اوریانتالتوافقیبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا۲/۵مترچوبی