تاج گل افتتاحیه و ترحیم کد ۲۴۰

توضیحات

تاج گل افتتاحیه و ترحیم کد ۲۴۰

۲۴۰ پایه گل افتتاحیه و ترحیم آنتریوم، اوریانتال توافقی برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا ۲/۵متر چوبی