تاج گل افتتاحیه و تبریک دو طبقه کد ۲۶۹

تاج گل افتتاحیه و تبریک دو طبقه کد 269

توضیحات

تاج گل افتتاحیه و تبریک دو طبقه کد ۲۶۹

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, اوریانتال, ارکیده
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲ متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا