تاج گل افتتاحیه و تبریک ۳ طبقه کد ۲۶۵

تاج گل افتتاحیه و تبریک 3 طبقه کد 265

توضیحات

تاج گل افتتاحیه و تبریک ۳ طبقه کد ۲۶۵

گل‌های استفاده شدهاسترزیا, آنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۳متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا