تاج گل افتتاحیه کد۳۱۵

تاج گل افتتاحیه کد315

توضیحات

تاج گل افتتاحیه کد۳۱۵

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲/۵متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا