تاج گل تسلیت دو طبقه کد۳۳۲

گلایل, اوریانتال, آنتریومتوافقی
برگ آرائی, اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا
2مترچوبی

تاج گل تسلیت دو طبقه کد332

توضیحات

تاج گل تسلیت دو طبقه کد۳۳۲