تاج گل تسلیت دو طبقه کد۳۳۲

گلایل, اوریانتال, آنتریوم توافقی
برگ آرائی, اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا
2متر چوبی

تاج گل تسلیت دو طبقه کد332

توضیحات

تاج گل تسلیت دو طبقه کد۳۳۲