تاج گل تسلیت و ختم ۲ طبقه کد ۳۵۴

اوریانتال, آلستر, گلایل, آنتریوم توافقی
برگ آرائی, اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا
2متر چوبی

تاج گل تسلیت و ختم 2 طبقه کد 354

توضیحات

تاج گل تسلیت و ختم ۲ طبقه کد ۳۵۴