تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۸۲

تاج گل تسلیت یک طبقه کد 282

توضیحات

تاج گل تسلیت یک طبقه کد ۲۸۲

 

گل‌های استفاده شدهگلایل, انتریوم, لیلوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهچوبی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا