تاج گل فانتزی تبریک ۳ طبقه کد۳۰۴

تاج گل فانتزی تبریک 3 طبقه کد304

توضیحات

تاج گل فانتزی تبریک ۳ طبقه کد۳۰۴

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم, آلستر, استرزیا, لیلوم
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۳متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا