پایه گل تبریک و افتتاحیه کد ۲۵۷

پایه گل تبریک و افتتاحیه کد 257

توضیحات

پایه گل تبریک و افتتاحیه کد ۲۵۷

 

گل‌های استفاده شدهآنتریوم، اوریانتال
قیمتتماس بگیرید.
ارتفاع۲متر
پایهفلزی
جزئیاتبرگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا