پایه گل تبریک و افتتاحیه کد ۲۵۷

پایه گل تبریک و افتتاحیه کد 257

توضیحات

پایه گل تبریک و افتتاحیه کد ۲۵۷

 

گل‌های استفاده شده آنتریوم، اوریانتال
قیمت تماس بگیرید.
ارتفاع ۲متر
پایه فلزی
جزئیات برگ آرائی، اسفنج خارجی جهت ماندگاری بالا